ОБЩИ УСЛОВИЯ:

I. Дефиниции:

За целите на настоящите общи условия /ОУ/ използваните думи и изрази имат следното значение:

1. „РОТА ЕКСПЕРТ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: 205958286.

2. “Клиент“ е всяко юридическо или физическо лице, което има с РОТА ЕКСПЕРТ сключен писмен договор или постигната неформална договореност. Клиент е и лицето, в полза на което РОТА ЕКСПЕРТ е издало данъчна или проформа фактура, както и лицето, което ползва стоки или услуги на РОТА ЕКСПЕРТ.

3. „Страни“ са РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента.

4. „Услуги“ са доставките на стоки, услуги и всякакви други дейности, които РОТА ЕКСПЕРТ предоставя на своите клиенти.

5. ,,Оферта‘‘ е търговското предложение на РОТА ЕКСПЕРТ, независимо дали е озаглавено с наименование „оферта“.

6. ,,Поръчка‘‘ е заявка от клиент за доставка на стоки или услуги, като заявката може да бъде направена по телефон, по имейл, чрез комуникационни програми (Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram и др. подобни) или по друг начин.

7. “Договор“ е договореност между РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента, обективирана в един или повече от следните документи: договор, проформа фактура; данъчна фактура и други.

8. ,,Предаване на стоката” е предоставяне на стоката в държане на Клиента.

9. ,,Явни недостатъци‘‘ са тези, които при обикновен оглед могат да бъдат констатирани и са видими с просто око.

10. ,,Скрити недостатъци‘‘ са тези недостатъци, които не са видими с просто око и които се дължат на нарушение на материала или в процеса на производство, които водят до промяна в свойствата и характеристиките на стоката и препятстват или ограничават употребата ѝ по предназначение.

II. Обхват и приложение на общите условия:

1. Настоящите Общи условия уреждат всички отношения между РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента във връзка с предоставени стоки/услуги от РОТА ЕКСПЕРТ и са приложими за периода от възникване на съответните отношения до тяхното окончателно уреждане.

2. Клиентът се счита обвързан от Общите условия с извършване от негова страна на едно или повече от следните действия: приеме оферта на РОТА ЕКСПЕРТ; прави поръчка до РОТА ЕКСПЕРТ; приеме доставка на стоки/услуги от търговската номенклатура на РОТА ЕКСПЕРТ.

3. При несъответствие между Общи условия и сключен между РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента договор, предимство имат клаузите на договора.

4. Всички договорености, които се отклоняват от общите условия, трябва да са направени в писмена форма и да са подписани от РОТА ЕКСПЕРТ.

5. За неуредените въпроси е приложима действащата нормативна уредба. Изключена от приложение в отношенията между РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента е United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods BGBI. 96/1988.

III. Поръчка:

1. Търговските отношения между РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента могат да възникнат по следните начини, а именно:

        –  посещение на клиента в базата на РОТА ЕКСПЕРТ и закупуване на определена стока;

        –  отправяне на писмено или устно запитване от Клиента до РОТА ЕКСПЕРТ относно дадена стока или услуга.

2. В резултат на отправено запитване РОТА ЕКСПЕРТ предоставя оферта, която съдържа необходимата информация относно бъдещата сделка. Офертата може да бъде обективирана и в проформа фактура.

3. Когато РОТА ЕКСПЕРТ е представило оферта, цените и условията по тази оферта се отнасят за цялото количество и само до стоките/услугите, посочени в съответната оферта. Офертата е валидна за срок от 30 дни, освен ако не е уговорено друго.

4. Офертата се смята за приета, ако Клиентът писмено или с мълчаливи действия извърши нейното приемане, за каквито се считат едно или повече от следните действия: плащане на аванс, предприемане на действия във връзка с реализиране на сделката; приемане на стоката /услугата и други.

5. Конкретната сделка се счита сключена от момента, в който се постигне съгласие между страните по основните параметри, като например: вид и количество на стоката/услугата; цена; срок на доставка и други.

6. Договорът се счита за сключен при условие, че РОТА ЕКСПЕРТ е приело (потвърдило) поръчката или е издало проформа или данъчна фактура за съответната стока/услуга. За промяната на договора важат условията за неговото сключване.

IV. Доставки, цени и плащания

1. Цените, определени в офертите и в договорите, са в български лева и без ДДС.

2. Доставката се извършва по избор на РОТА ЕКСПЕРТ чрез куриер, превозвач/спедитор или по друг начин.

3. Разходите по опаковка и транспорт се начисляват допълнително и са за сметка на клиента. Разтоварните разходи са за сметка и в отговорност на Клиента. Разходите по застраховка на стоката не са включени в цената и при желание на Клиента да застрахова стоката, се начислява стойността на застраховката за сметка на Клиента.

4. Разходите за спешна доставка и други действия по инициатива на Клиента се таксуват допълнително и са за негова сметка.

5. Ако не е уговорено друго, транспортните и другите допълнителни разходи се заплащат от Клиента при получаване на доставката, за което му се издава разходо-оправдателен документ.

6. В цената на стоката не е включена цена за монтаж, която се договаря допълнително.

7. Клиентът дължи плащане по всяка данъчна или проформа фактура в срока и при посочените в нея условия. Ако друго не е уговорено, Клиентът заплаща доставката най-късно при предаване на стоката/услугата.

8. Плащането по банков път се счита за извършено със заверяване банковата сметка на РОТА ЕКСПЕРТ със съответната сума. При плащане се погасяват най-старите задължения, независимо какво основание за плащане е посочил Клиентът.

9. Когато стоката се предава чрез превозвач/куриер, същата се смята за предадена от РОТА ЕКСПЕРТ с предаването ѝ на превозвача/куриера. От този момент рисковете относно стоката се прехвърлят на превозвача и на Клиента.

10. Рискът от погиване и/или повреждане на стока, която Клиентът е забавил да заплати и/или да осигури съдействие за предаването ѝ, се носи от Клиента от момента, в който същият е бил уведомен от РОТА ЕКСПЕРТ за готовност за доставката.

11. Предвидените срокове за доставка са приблизителни. Срокът за доставка започва да тече с уточняване на всички детайли по сделката, с получаване на свързаните със сделката документи от страна на Клиента, както и след получаването на договореното плащане. Срокът за доставка се брои до уведомяване на Клиента за готовност за доставка на стоката.

12. Стоката/услугата се счита за приета от Клиента с извършване на едно или повече действия от негова страна, а именно:

        –  подписване на един от следните документи: товарителница, приемо-предавателен документ, опаковъчен лист, фактура, проформа фактура, друг документ;

        –  с извършено пълно или частично плащане, извън аванса;

        –  с извършване на други действия по приемане на стоката/услугата.

13. Стоката/услугата се счита за приета от Клиента, ако същата е предадена на адреса за доставка, договорен между страните. Ако Клиентът желае стоката да бъде предадена на точно определено лице, следва да посочи това в поръчката или в кореспонденцията до РОТА ЕКСПЕРТ и да осигури при доставката присъствие на съответното лице. При неизпълнение на тези изисквания, Клиентът не може да се позовава на действия на лица без представителна власт.

14. РОТА ЕКСПЕРТ си запазва собствеността върху стоките до тяхното пълно заплащане, ведно с дължимите обезщетения, неустойки и други.

15. Клиентът няма право да: се разпорежда, обременява с тежести, обработва, слива и комбинира закупените от РОТА ЕКСПЕРТ стоки до тяхното пълно изплащане. Извършените от Клиента действия в нарушение на тази забрана са недействителни спрямо РОТА ЕКСПЕРТ.

16. При спиране/забавяне в производствения процес на РОТА ЕКСПЕРТ или на негови доставчици, РОТА ЕКСПЕРТ има право да удължи срока на доставка или да се откаже частично/изцяло от договора като уведоми за това Клиента. В тези случаи РОТА ЕКСПЕРТ не дължи обезщетения, но се задължава да върне на Клиента получената сума за не доставената стока/услуга.

17. В случай на забавяне на доставката поради независещи от РОТА ЕКСПЕРТ причини, Клиентът може да развали договора само след изтичане на договорен с РОТА ЕКСПЕРТ срок и при условие, че изпращането на стоката от крайната точка не е стартирало. В тези случаи РОТА ЕКСПЕРТ не дължи обезщетения.

18. При забележки относно превоза или куриерската услуга, претенциите следва да се предявят към съответния превозвач/спедитор, като РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност за техните действия или бездействия.

19. РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност, ако Клиентът е допуснал грешка относно вида, количеството или други характеристики на поръчаната стока/услуга. Допуснатата от Клиента грешка относно стоката/услугата не е основание за нейното връщане.

20. Отговорност на Клиента е да се запознае с характеристиките на стоката/услугата; с нейното предназначение; с условията на употреба, поддръжка и други. РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност, ако Клиентът не е взел точни размери; при неправилен монтаж/преработка/употреба/почистване/поддържане и други действия спрямо закупените стоки/услуги. РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност при ползване на стоката в съчетание с други стоки/услуги, в т.ч. за избора на другите продукти, технологии на работа, взаимодействията между тях и прочие.

21. Преди поръчка на стоки/услуги Клиентът може да изиска от РОТА ЕКСПЕРТ информация относно характеристиките на съответната стока/услуга. РОТА ЕКСПЕРТ отговаря за това доставената стока/услуга да съответства на обявените параметри при съобразяване на Общите условия.

22. Клиентът се задължава да осигури необходимото съдействие на РОТА ЕКСПЕРТ при предаване и приемане на стоката/услугата.

23. При доставки, които се извършват на няколко транша, неточното изпълнение на един транш не означава неточно изпълнение на останалите траншове. Частични доставки са допустими.

24. При изработка на някои специални продукти, като: уплътнители, пружини, дюзи, маншони, лагери и др., както и при доставка на стоки на килограм, е възможно поръчаният брой стоки да не може да бъде спазен напълно предвид технологията на производство. В тези случаи РОТА ЕКСПЕРТ си запазва правото на незначителен дефицит или излишък, до 10% от поръчаното количество, както и да актуализира цената съобразно точното количество на предадените стоки/услуги.

25. РОТА ЕКСПЕРТ си запазва правото да внася промени по отношение разположение, форма, цвят, размер, материал и опаковка на доставените стоките в сравнение с тези, които са представени в неговите каталози и проспекти.

26. Клиентът има следните права и задължения:

        –  да получи договорените стоки не по-късно от 7 дни от уведомяването му за готовност за доставка;

        –  в случай, че доставката се извършва на адреса на Клиента, последният е длъжен да осигури свой представител за приемане на стоката/услугата, както и за подписване на съответните документи;

        –  клиентът няма право да откаже да приеме стоката/услугата, ако тя отговаря на договореното;

        –  клиентът се задължава на своя отговорност да проучи обявените от РОТА ЕКСПЕРТ или от производителя свойства и характеристики на стоката;

        –  да заплати уговорено възнаграждение.

V. Гаранция, процедура при дефект, отговорност

1. Клиентът се задължава при приемане на стоката/услугата да прегледа същата и ако има забележки, да ги посочи писмено в документа, който се съставя при предаване на стоката/услугата.

2. РОТА ЕКСПЕРТ няма да приема забележки, които не са посочени в документа, съставен при предаване на стоката/услугата и които касаят един или повече от следните елементи: количество; опаковка; механични повреди; видими недостатъци и други подобни.

3. Клиентът се задължава веднага след посочване на забележките в документа, който се съставя при предаване на стоката/услугата, да уведоми за тях РОТА ЕКСПЕРТ. Уведомлението следва да е със следното съдържание: кратко описание на дефекта; стоката и нейният референтен номер; номер и дата на фактурата, с която е закупена стоката; снимков материал на дефектната стока/услуга.

4. Рекламацията се отправя на адреса по регистрация на РОТА ЕКСПЕРТ в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, както и на следния електронен адрес: office@rota-expert.com.

5. РОТА ЕКСПЕРТ изпраща свой сервизен инженер за проверка на рекламацията. Проверката завършва с издаване на заключение от сервизния инженер.

6. При основателност на рекламацията, РОТА ЕКСПЕРТ поправя за своя сметка стоката/услугата, предмет на основателната рекламация. Сроковете за поправка са съгласно стандартните срокове на РОТА ЕКСПЕРТ за доставка и поправка на съответния вид резервни части, касаещи рекламацията.

7. Рекламацията се счита за неоснователна, ако Клиентът не е осигурил необходимото съдействие на РОТА ЕКСПЕРТ за проверка на рекламацията, както и в случаите, когато Клиентът не предоставя на РОТА ЕКСПЕРТ незабавно изисканите от него проби.

8. По преценка на РОТА ЕКСПЕРТ рекламацията може да бъде уредена чрез отбив от цената на дефектната стока/услуга или по друг начин.

9. До окончателно уреждане на въпроса относно рекламацията, Клиентът няма право да връща стоката или да предприема други действия спрямо нея.

10. При направена рекламация Клиентът се задължава да пази стоката с грижата на добър търговец и да изпълнява дадените от РОТА ЕКСПЕРТ указания.

11. Незначителни отклонения от мостри или предишни доставки, които не оказват съществено влияние върху функционалността на стоката, не съставляват основание за правене на рекламация.

12. РОТА ЕКСПЕРТ не отговаря за достигане на определени свойства или характеристики на стоката, които не са били изрично потвърдени от него.

13. В случай, че предоставените данни от Клиента са неточни и в резултат на това се получи неточност в изпълнението, РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност за това.

14. Рекламация за скрити недостатъци следва да се направи от Клиента пред РОТА ЕКСПЕРТ в определения гаранционен срок и при спазване на Общите условия.

15. Гаранционният срок се посочва в офертата/договора. Гаранционната отговорност се отнася само до дефектите, които са се проявили в период от 6 месеца от датата на доставката на стоката, но не повече от 24 месеца от датата на нейното производство.

16. РОТА ЕКСПЕРТ се задължава да отстрани всеки функционален дефект на стоката, дължащ се на недостатък в проектирането, материалите или производството. Това задължение не се прилага и гаранционната отговорност отпада при дефект, дължащ се на:

        –  поддръжка и употреба в отклонение от инструкциите на РОТА ЕКСПЕРТ, а при липсата на такива – в отклонение на стандартните правила;

        –  пропуски и грешки, допуснати при съхранение; транспортиране, разтоварване, преместване на стоката;

        –  прекомерна експлоатация на стоките (експлоатация над ресурса, гарантиран от РОТА ЕКСПЕРТ или по начин, довел до практическата им амортизация);

        –  неспазване на инструкциите за монтаж или за свързване; при неправилни схеми на свързване;

        –  при неподходящи електрически и/или механични параметри; при неподходящи параметри на околната среда – химически, атмосферни и други влияния както и при неизправен технологичен процес;

        –  видоизменянето и вграждането на чужди детайли и материали в стоката;

        –  форсмажорни обстоятелства;

        –  механични увреждания;

        –  неспазване изискванията складиране на еластомерни продукти съгласно DIN 7716.

17. РОТА ЕКСПЕРТ не носи гаранция за консумативите и за подменените части.

18. При забава в плащанията, РОТА ЕКСПЕРТ не носи гаранционна отговорност за периода на забавата, без да се удължава общия гаранционен срок.

19. РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, освен ако същите са причинени от проявени от РОТА ЕКСПЕРТ умисъл или груба небрежност.

20. Отговорността на РОТА ЕКСПЕРТ е ограничена до изплатената от Клиента стойност за стоката, предмет на рекламацията.

21. Рекламацията за гаранционен дефект следва да е в писмена форма и да е направена от Клиента веднага при неговата проява.

22. Описаната по-горе процедура относно рекламация на видими дефекти е валидна и за рекламация при скрити дефекти.

23. Ремонтът или подмяната се извършват в определено за това място от РОТА ЕКСПЕРТ, след като Клиентът е върнал дефектиралата стока или резервни части. Когато естеството на дефекта налага ремонтът да се извърши на обекта на Клиента, РОТА ЕКСПЕРТ поема за своя сметка разходите за работната ръка за извършването на съответния ремонт, с изключение на разходите по демонтаж на дефектиралата стока и по монтаж на изправната. Диагностицирането на дефектиралия елемент на територията на обекта на Клиента, както и транспортирането му до мястото, посочено от РОТА ЕКСПЕРТ, остават за сметка на Клиента.

24. При основателност на рекламацията, РОТА ЕКСПЕРТ отстранява съответния дефект за своя сметка и по начин, който намери за подходящ. Подменените и върнати части стават собственост на РОТА ЕКСПЕРТ.

VI. Право на интелектуална собственост

1. РОТА ЕКСПЕРТ предоставя на Клиента в предвидената форма всички документи, които са задължителни съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

2. РОТА ЕКСПЕРТ няма задължение да предоставя работни чертежи, дори когато стоките се доставят със схема за монтаж. При предоставянето на чертежи РОТА ЕКСПЕРТ си запазва правото на интелектуална собственост върху тях.

3. Клиентът гарантира, че правата на трети лица не са засегнати, когато РОТА ЕКСПЕРТ е изработило изделия въз основа на чертежи, мостри или други документи, предоставени от Клиента. РОТА ЕКСПЕРТ не носи отговорност, ако гаранцията по настоящата клауза не е изпълнена от страна на Клиента.

VII. Обезщетения

1. При забава на Клиента в плащане на парични суми, същият дължи на РОТА ЕКСПЕРТ неустойка за забава в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на договора.

2. Ако забавата в плащането на Клиента е продължила повече от 60 календарни дни, РОТА ЕКСПЕРТ има право да вземе неплатената стока, независимо в чие държание се намира тя, без това да се счита за самоуправство. В този случай РОТА ЕКСПЕРТ има право да получи от Клиента обезщетение в размер на 10% от стойността на неплатената стока.

3. При забава на Клиента да получи стоката или да осигури необходимото съдействие за предаване на стоката с повече от 30 календарни дни от уведомяването му за готовност за доставка, Клиентът дължи на РОТА ЕКСПЕРТ неустойка за забава в приемане на стоката в размер на 0,5% от стойността на забавената да се получи стока, но не повече от 15% от тази стойност.

4. Неустойките за забава се дължат и при разваляне на договора.

5. В случай, че Клиентът не получи стоката в продължение на повече от 60 календарни дни от уведомяването му от РОТА ЕКСПЕРТ за готовност за доставка, тогава РОТА ЕКСПЕРТ има право да се разпореди с тази стока както намери за добре. В този случай Клиентът дължи на РОТА ЕКСПЕРТ обезщетение в размер на 10% от стойността на неполучената стока.

6. При желание на Клиента да върне стоката по причини, които не се дължат на стоката, тогава РОТА ЕКСПЕРТ има право да приеме стоката обратно ако същата се намира в състоянието, в което е предадена. В този случай РОТА ЕКСПЕРТ има право да получи 20% от стойността на стоката, която Клиентът иска да върне.

7. РОТА ЕКСПЕРТ не отговаря за неизпълнение на договор, причинено от непреодолима сила /природно бедствие, пожар, война, обществени размирици, акт на държавен или друг орган./ При настъпване на непреодолима сила РОТА ЕКСПЕРТ уведомява Клиента за настъпилата невъзможност за изпълнение.

8. В случай, че Клиентът забави плащания към РОТА ЕКСПЕРТ с повече от 30 календарни дни, всички други задължения на Клиента стават незабавно изискуеми и ликвидни, без да е необходимо да бъде извършено уведомяване за това.

9. Ако Клиентът има забава в плащанията по други поръчки, РОТА ЕКСПЕРТ има право да задържи следващата поръчка /да не достави стоката/ докато не бъде погасено задължението по предходните поръчки. РОТА ЕКСПЕРТ разполага с правата по предходното изречение и когато възникнат основателни съмнения в платежоспособността на Клиента.

VIII. Конфиденциалност

1. Конфиденциална информация по смисъла на Общите условия са: уговорени цени; отстъпки, кредитен лимит; обезпечения; срок на отложени плащания; схеми на работа; техническа, финансова или друга информация за РОТА ЕКСПЕРТ. Клиентът няма право да разкрива конфиденциална информация относно РОТА ЕКСПЕРТ.

2. В случай, че Клиента (вкл. и наетите от него лица) наруши задължението за конфиденциалност, РОТА ЕКСПЕРТ има право едностранно да прекрати отношенията с Клиента както и да получи пълният размер на обезщетението за претърпените вреди и пропуснатите ползи.

3. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена при отправянето им на адрес, вкл. електронен, посочен от Клиента или обявен в Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ. При промяна на адресите (вкл. административен или електронен), Клиентът е длъжен да уведоми РОТА ЕКСПЕРТ до 3 календарни дни за това. В противен случай, изпратената кореспонденция на старите адреси се смята за редовно връчена. Същото правило важи и при промяна на посочените лица за подписване на протоколи, заявки, фактури и др.

IX. Други условия

1. Всички спорове, които са възникнали между РОТА ЕКСПЕРТ и Клиента, се решават по споразумение. При невъзможност да бъде постигнато споразумение, споровете се отнасят за решаване по искане на ищеца пред държавния съд или пред Арбитражния съд при БТПП, съгласно правилника на този съд за решаване на дела от едноличен арбитър. Едноличният арбитър, който ще решава спора, се определя от председателя на АС БТПП.

2. РОТА ЕКСПЕРТ запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия и да публикува същите на уеб сайта си на адрес: rota-expert.com.

3. Променените Общи условия имат действие спрямо Клиента след изтичане на 5-дни от публикуването им. Ако Клиентът не изпрати писмено възражение в рамките на посочения срок, се счита, че същият се е съгласил с направените промени в Общите условия.

4.  РОТА ЕКСПЕРТ е администратор на лични данни и в това качество обработва и съхранява личните данни, съгласно изискванията на закона.

5.  Търговските условия на Клиента не са приложими, освен ако РОТА ЕКСПЕРТ изрично е заявило, че ги приема.

 

Настоящите общи условия са приети от РОТА ЕКСПЕРТ и са в сила от 01.03.2023 г.